Trang chủ

/

Bảng tính khối lượng khí CO2

Bảng tính khối lượng khí CO2

Bảng tính khối lượng khí CO2

Vui lòng chọn hộp nếu Vật liệu và Nồng độ được nhập thủ công

Nội dung cần điền

Chọn chất liệu

Tổng diện tích hở

Thể tích bổ sung

Thể tích chiếm chỗ

Chiều dài (Meter)

Chiều rộng (Meter)

Chiều cao (Meter)

Kết quả

Hệ số Kb

Khối lượng CO2

Loại bình

Tổng số bình CO2

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart