Trang chủ

/

Bảng tính khối lượng khí IG 100 ( Ni tơ )

Bảng tính khối lượng khí IG 100 ( Ni tơ )

Bảng tính khối lượng khí IG 100 ( Ni tơ )

Vui lòng chọn hộp nếu Vật liệu và Nồng độ được nhập thủ công

Nội dung cần điền

Chọn chất liệu - nồng độ thiết kế

Nhiệt độ phòng

Thể tích chiếm chỗ (dầm, cột...)

Chiều dài (Meter)

Chiều rộng (Meter)

Chiều cao (Meter)

Kết quả

Nồng độ thiết kế

Thể tích thực

Thể tích riêng

Khối lượng IG-100

Loại bình

Tổng số bình IG-100

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart