Trang chủ

/

Bảng tính khối lượng khí HFC 227ea (FM- 200) – Hệ thống SMS

Bảng tính khối lượng khí HFC 227ea (FM- 200) – Hệ thống SMS

Bảng tính khối lượng khí HFC 227ea (FM- 200) – Hệ thống SMS

Vui lòng chọn hộp nếu Vật liệu và Nồng độ được nhập thủ công

Nội dung cần điền

Chọn chất liệu - nồng độ thiết kế

Nhiệt độ phòng

Thể tích chiếm chỗ (dầm, cột...)

Chiều dài (Meter)

Chiều rộng (Meter)

Chiều cao (Meter)

Kết quả

Diện tích

Thể tích phòng

Thể tích thực

Nồng độ thiết kế

Khối lượng

Loại bình khí

Số lượng bình khí

Khối lượng mỗi bình

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart